Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Znani Wiśniewiacy

Prof. dr hab. Jan Pachecka (ur. 14.04.1939 r.)

Drukuj
1 2 3
Zdjęcie mężczyzny w okularach

Urodził się 14 kwietnia 1939 roku w Wiśniewie. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach oraz Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie  Warszawski Uniwersytet Medyczny - WUM).

Pracę zawodową rozpoczął  w roku 1963 w Katedrze Biochemii WUM. W macierzystej Uczelni przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego. Trzykrotnie był stypendystą Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri w Mediolanie. W roku 1970 uzyskał stopień doktora, w roku 1984 doktora habilitowanego, w roku 1999 tytuł profesora. W latach 1990-2009 był kierownikiem Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM, w latach 1984-1989 prodziekanem ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego, w latach 1989-1993 prorektorem WUM ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej, w latach 1993-1996 prorektorem WUM ds. Rozwoju Kadry Naukowej. W latach 1990-1999 był kierownikiem Studium Doktoranckiego Wydz. Farmaceutycznego. W latach 1999-2005 był dziekanem Wydziału Farmaceutycznego. Był organizatorem i w latach 2005-2008 pierwszym prodziekanem Oddziału Analityki Medycznej. Był wieloletnim członkiem licznych zespołów kolegialnych Senatu WUM i Komisji Rektorskich w tym przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry, członkiem Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni, Uczelnianej Komisji ds. Nagród oraz Społecznego Komitetu Budowy Biblioteki WUM. W latach 2002-2009 był przewodniczącym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. M. Michałowicza w Warszawie. W latach 2001-2005 był przewodniczącym Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, w latach 2001-2008 przewodniczącym Konferencji Prodziekanów Oddziałów Analityk Medycznej. W latach 2002-2011 był specjalistą ds. analityki farmaceutycznej dla województwa mazowieckiego. Od 2003 r. był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. akredytacji dla kierunków studiów farmacja i analityka medyczna oraz jest członkiem Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Zdrowia ds. szkolenia podyplomowego farmaceutów. Był ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. opracowania standardów nauczania na kierunku farmacja. W latach 2001-2010 był ekspertem Zespołu Nauk Medycznych Komitetu Badań Naukowych, w latach 2003-2010  przewodniczącym sekcji nauk farmaceutycznych tego Komitetu. Od 2011 r. jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki w Krakowie oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Jest członkiem wielu zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych. Był przewodniczącym komitetów naukowych i organizacyjnych kilkunastu ogólnopolskich konferencji i zjazdów naukowych. Jest członkiem kolegiów i komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych. W latach 1986-1992 był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego, a w latach 1992-1998 oraz ponownie od 2001 r. wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 1991-2003 był przewodniczącym Rady Naukowej Narodowego  Instytutu Leków w Warszawie. W latach 2004-2011 był przewodniczącym Komisji Farmakopei Polskiej. Od roku 2007 jest przewodniczącym delegacji Polski do Komisji Farmakopei Europejskiej przy Radzie Europy w Strasburgu. W latach 2007-2012 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Od 2011 r. jest  przewodniczącym Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk.

Dorobek naukowy prof. Jana Pachecka obejmuje ponad 150 prac eksperymentalnych, przeglądowych, monografii oraz ponad 180 komunikatów zjazdowych z zakresu oceny procesów biochemicznych jako molekularnych podstaw diagnostyki i terapii stanów patologicznych. Za działalność naukową i dydaktyczną prof. Pachecka został dwukrotnie wyróżniony nagrodą Ministra

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty