Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Gdzie szukać sprawy?

REFERAT ADMINISTRACYJNY
- Prowadzenie kancelarii urzędu, biura Rady Gminy i Sekratariatu,
- Prowadzenie kadr w urzędzie,
- Prowadzenie spraw z zakresu Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami, Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- Załatwianie spraw związanych z wpisami do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie  z Ustawą o Swobodzie Prowadzenia Działalności Gospodarczych,
- Przygotowywanie dokumentów i decyzji administracyjnych w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Dokonywanie zamówień w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- Wykonywanie zadań związanych z  Promocją Gminy,
- Wykonywanie  zadań związanych  z informatyzacją urzędu,
- Utrzymywanie czystości lokalu Urzędu, utrzymywanie czystości placu i terenu zieleni Urzędu.

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW
Prowadzenie spraw związanych z:
- planowaniem, zmianami i wykonywaniem budżetu gminy,
- kontrolą wewnętrzną jednostek w zakresie wydatków,
- sporządzaniem zbiorczych sprawozdań statystycznych i finansowych z wykonania budżetu,
rozliczaniem otrzymanych dotacji celowych,
- prowadzeniem rachunkowości jednostki,
- naliczaniem, poborem i windykacją z tyt. sprzedaży usług (woda, ścieki, gospodarka komunalna),
- wymiarem, poborem i windykacją należności podatkowych,
- wymiarem, ewidencją, zwrotem akcyzy dla rolników,
- ewidencją księgową organu – Gminy Wiśniew,
- ewidencją księgową jednostki – Urzędu Gminy,
- obsługą  finansowo – księgową projektów inwestycyjnych,
- rozliczeniem płac i zobowiązań z tyt. wynagrodzeń pracowników,
- rozliczaniem ekwiwalentu wypłacanego strażakom OSP,
- rozliczaniem inkasentów z pobieranych podatków,
- ewidencją księgową zobowiązań gminy z tyt. kredytów i pożyczek,
- wydawaniem zaświadczeń o stanie majątkowym podatników,
- wydawaniem zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
- ubezpieczeniem majątku gminy,
- obsługą depozytów,
- naliczaniem i realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- naliczaniem i rozliczaniem Funduszu Sołeckiego.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1. Gospodarka wodno–ściekowa:
- Wodociągi,
- Stacje Uzdatniania Wody w Radomyśli i Wiśniewie,
- Oczyszczalnia ścieków w Wiśniewie,
 2. Gospodarka odpadami (stałe i płynne),
 3. Ochrona środowiska i rolnictwo,
 4. Kontrola i szkolenia w zakresie BHP,
 5. Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie dróg i mostów,
 6. Gospodarka mieszkaniowa.

REFERAT ROZWOJU I INWESTYCJI
Załatwianie spraw w zakresie:
- realizacji inwestycji gminnych,
- przygotowania i obsługi wniosków o dofinansowanie inwestycji,
- pozyskiwania funduszy unijnych,
- planowania przestrzennego.

REFERAT OŚWIATY
- Prowadzenie spraw księgowych wszystkich placówek oświatowych,
- Sporządzanie list płac, wypłata wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
- Sprawy socjalne pracowników oświaty,
- Organizacja i przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych,
- Prowadzenie spraw z zakresu awansów zawodowych nauczycieli – na stopień nauczyciela mianowanego,
- Organizacja dowożenia uczniów do szkół,
- Współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi jednostkami organizacyjnymi,
- Inne  sprawy z zakresu oświaty, kultury i zdrowia /w tym sprawozdawczość.

URZĄD STANU CYWILNEGO / EWIDENCJA LUDNOŚCI
- Rejestracja narodzin, małżeństw, zgonów i innych wydarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
- Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności (meldunki, dowody osobiste),
- Obsługa rejestrów osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
- Dostarczanie materiałów na potrzeby oświaty (obowiązek szkolny),
- Przygotowywanie materiałów na wybory i referenda,
- Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji w zakresie kompetencji organów gminy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)
Realizowane zadania:
- Pomoc społeczna (świadczenia pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, dożywianie),
- Świadczenia rodzinne,
- Dodatki mieszkaniowe,
- Prace społecznie użyteczne,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty