Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

MOŚCIBRODY KOL.

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Bazak Wiesław

Rada Sołecka:
- Piwowarczyk Jadwiga
- Cielemęcka Monika
 
Liczba mieszkańców: 241osób (na dzień 31.12.2019r.) - łącznie z sołectwem Mościbrody
 
Położenie wsi
Sołectwo Mościbrody Kolonia jest położone w północno - zachodniej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Zajmuje obszar 349,76 (Mościbrody) ha. Pod względem geograficznym wieś położona jest w południowej części mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej należącej do makroregionu Niziny Południowo - Podlaskiej. Współczesna rzeźba terenu ukształtowana została w wyniku działalności czynników rzeźbotwórczych z okresu zlodowaceń. Na przeważającej części terenu występuje wysoczyzną polodowcowa. W rejonie wsi występują pola piasków przewianych. Są to obszary o powierzchni lekko falistej, wysokościach względnych do 5 m i spadkach mniejszych niż 5%. Na terenach tych występują wydmy o wysokościach względnych 5-10 m i nachyleniu zboczy do 10%.
W Mościbrodach występuje ciekawy ze względów przyrodniczych, kompleks stawów hodowlanych, które znajdują się w obrębie Siedlecko - Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Stanowią on siedlisko wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków wodnych i szuwarowych, co czyni tę okolicę niezwykle urokliwą o każdej porze roku. To wymarzony teren dla wędkarzy i turystów ceniących bezpośredni kontakt z naturą.


Rys historyczny
Pierwsze informacje o Mościbrodach pochodzą z 1840 roku. Wtedy to został założony folwark w Mościbrodach przez rodzinę Jarząbów. Wraz z utworzeniem folwarku wzniesiono murowany dwór (prawdopodobnie ok. 1848 r.) oraz zabudowę gospodarczą. Do majątku należały przyległe sady oraz kompleksy stawów hodowlanych. Wraz z budową dworu założono park krajobrazowy, przy tworzeniu którego wykorzystano istniejące wcześniej elementy zieleni oraz specyficzne cechy terenu (wysoki poziom wód gruntowych, liczne zbiorniki wodne, lekkie pofałdowanie terenu). Prawdopodobnie w XIX w. przy dziedzińcu głównym wzniesiono oficynę. W 1863 r. za udział w powstaniu styczniowym właściciela majątku Andrzeja Jarząba dobra do niego należące zostały skonfiskowane. Majątek przeszedł w ręce Józefa Jarząba.
Po utworzeniu W 1867r. Guberni Siedleckiej folwark przeszedł w ręce rodziny Generała Maniukina. Za jego czasów dokonano wiele nowych nasadzeń w parku, porządkując jego układ przestrzenny w celu przystosowania parku do celów wypoczynkowych. Opuszczony w 1915r. (wybuch I wojny światowej) majątek Mościbrody zajęli Niemcy. Po wycofaniu w 1918 r. wojsk niemieckich folwark został przejęty przez Państwo Polskie. W okresie międzywojennym folwark dzierżawiony był przez Stanisława Glogera. Sposób użytkowania założenia (głównie hodowla ryb w rozległych stawach) powodował odsunięcie na drugi plan funkcji estetycznych i rekreacyjnych. W 1919 r. majątek Wiśniew, w skład którego wchodził folwark Mościbrody został przeznaczony do parcelacji. Folwark nie uległ jednak podziałowi, a w 1920 r. przyłączono do niego część łąk wraz z rzeką Muchawką z majątku Wiśniew. Wraz z sąsiednimi folwarkami Wiśniew I i Wiśniew II (Koty) miał on tworzyć duże gospodarstwo rybne.
W czasie II wojny światowej w majątku Mościbrody mieściła się placówka niemiecka, w której stacjonował pododdział policji dowodzony przez żandarma Klemensa Wielinga. Zadaniem posterunku była ochrona majątku rolnego w Mościbrodach. Po wojnie folwark w Mościbrodach został przejęty przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. W okresie powojennym park ulegał stopniowej dewastacji. Prowadzono wycinkę drzew, m.in. wycięto topole, rosnące wcześniej wzdłuż alei dojazdowej. Stawy były nadal eksploatowane. W celu przystosowania ich do intensywnej hodowli ryb prowadzono prace regulujące istniejący układ wodny, m.in. poszerzono rów oddzielający dwór od dawnej części parkowej. Park nie był użytkowany i stopniowo zarastał licznymi samosiewami. W części gospodarczej wzniesiono nowe budynki murowane oraz drewniane szopy w pobliżu dworu i oficyny. Przy alei dojazdowej, w miejscu dawnych czworaków powstały nowe domy mieszkalne, a po przeciwnej stronie zabudowa gospodarcza.

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
Jastrzębski Jacek

Rada Sołecka
Człon.  Piwowarczyk Iwona         
           Kiszko Krzysztof

Liczba mieszkańców: 217 osób (na dzień 27.11.2012r.) - łącznie z sołectwem Mościbrody Kolonia

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty