Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Fundusze Unijne dla Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3

30 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 46. samorządów podpisało umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wśród beneficjentów unijnych funduszy, jest również Gmina Wiśniew.

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 225 wniosków, ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 46 projektów wyłonionych w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wójt gminy – Krzysztof Kryszczuk oraz skarbnik gminy – Sylwia Paryła podpisali umowę o przyznaniu pomocy na operację pt. „Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew” objętą programem PROW na lata 2014-2020.

Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 997 231 zł, całkowity koszt operacji wyceniony został na 3 860 750,81 zł. W ramach części dotyczącej budowy sieci wodociągowej wymieniony zostanie rurociąg z rur azbestowo-cementowych w Wiśniewie przy ul. Kościuszki.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty