Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Konsultacje programów

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

Drukuj
1 2 3
Wójt Gminy Wiśniew zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu „Programu współpracy Gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Uwagi można kierować do dnia 26 listopada 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: oswiata@wisniew.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje – organizacje pozarządowe) na załączonym formularzu uwag.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty