Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2020

KOMUNIKAT

Drukuj
1 2 3

Urząd Gminy Wiśniew poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta ds. promocji i organizacji pozarządowych (umowa o pracę na czas określony w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika).

Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe bądź średnie, być osobą dyspozycyjną, komunikatywną, kreatywną, samodzielną, umiejącą pracować w zespole, posiadać umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych informacji i znajomość obsługi podstawowych pakietów biurowych (mile widziane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze pracy).

            Do podstawowych zadań na stanowisku należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną wójta i rady gminy;
 2. Prowadzenie strony internetowej Gminy Wiśniew;
 3. Redagowanie kwartalnika „Gminne Wieści”, nadzór nad jego wydawnictwem i dystrybucją;
 4. Zamawianie i nadzór nad projektowaniem materiałów promocyjnych, wydawnictw, folderów, nadzór nad umowami dot. reklamy i sponsoringu, przygotowanie i opracowanie pakietu informacji promocyjno-informacyjnych;
 5. Koordynacja działań w związku z planowaniem i organizowaniem imprez gminnych;
 6. Współpraca z organizacjami społecznymi, wolontariuszami itp. w zakresie promocji i reklamy gminy;
 7. Organizacja spotkań, konferencji,  konkursów gminnych;
 8.  Prowadzenie wielokierunkowych działań dotyczących udziału gminy w różnego rodzaju prezentacjach, wystawach, targach prowadzonych na terenie gminy i poza nią;
 9.  Opracowanie materiałów promocyjnych (foldery, kalendarze, wydawnictwa, oferty);
 10.  Sporządzanie zaproszeń, podziękowań, listów intencyjnych, gratulacyjnych;
 11.  Przygotowywanie dla mediów informacji o gminie i działaniach samorządu gminy;
 12.  Przygotowywanie planów rzeczowo- finansowych w zakresie promocji;
 13.  Prowadzenie kroniki gminy Wiśniew;
 14.  Obsługa fotograficzna wydarzeń promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych oraz sportowych w gminie Wiśniew;
 15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:
 1. przygotowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 2. określenie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 3. koordynowanie bieżącej współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji rocznego programu współpracy;
 4. udzielanie pomocy merytorycznej komórkom organizacyjnym realizującym zadania objęte gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 5. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych;
 6. prowadzenie doradztwa oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji niezbędnych dla działalności organizacji pozarządowych;
 7. organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Wiśniew, przygotowywanie umów na finansowanie/dofinansowanie zadań;
 8. nadzór na realizacją podpisanych umów;
 9. wydawanie dyspozycji wypłaty dofinansowania w zakresie realizowanych umów;
 10. czuwanie nad terminowością składania sprawozdań ze zrealizowanych zadań, a w przypadku niezłożenia sprawozdań w określonym terminie pisemne wzywanie do ich złożenia;
 11. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, Wiśniew, tel. /25/ 641 73 13, wew. 107, osoba do kontaktu Marlena Salach – kadry UG Wiśniew.

Ocena: 8 głosów Aktualna ocena: 4
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty